История средних веков. Т. 2. Ч. 2 : Указатель литературы, изданной в СССР (1958-1967). - Москва : Изд-во Моск. ун-та, 1984. - 431с.

შუა საუკუნეების ისტორია ბიბლიოგრაფია

338(474)

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას