მექანიზებული თოხი = Mechanized hoe : : სასარგებლო მოდელის პატენტი = Patent for utility model : (11) GE U 2012 1729 Y : (51) A 01 B 39/08 (IPC, 2006) / ავთანდილ თვალაბეიშვილი. - ქ. მცხეთა : საქპატენტი, განაცხ. გამოქვეყ. ნომერი (10): #AU 2011 11967 U, განაცხ. გამოქვეყ.თარიღი და ბიულეტენის ნომერი (44): 2011 11 10 #21 ; პატენტის გამოქვეყ.თარიღი და ბიულეტენის ნომერი (45): 2012 06 25 #12. - სასარგებლო მოდელზე პატენტის სრული ტექსტი - 6 გვ. ; მუხლები: 1 დამოუკიდებელი ; ფიგურა: 2.

შენიშვნები: პატენტის პირველ გვერდზე მოცემულია პატენტის ბიბლიოგრაფიული მონაცემები შესაბამისი კოდებით. (11) GE U 2012 1729 Y, სადაც კოდი (11) აღნიშნავს პატენტის ნომერს -1729 და სახეობის კოდს; (51) Int. Cl. (2006) A 01 B 39/08, სადაც კოდი (51) აღნიშნავს საერთაშორისო საპატენტო კლასიფიკაციის 2006 წლის (IPC, 2006) რედაქციის ინდექსს: A 01 B 39/08. საერთაშორისო კოდების ჩამონათვალი ბიბლიოგრაფიული მონაცემების იდენტიფიკაციისათვის იხილეთ საქპატენტის მთავარ ვებგვერდზე http://www.sakpatenti.org.ge/ სამრეწველო საკუთრების ოფიციალური ბიულეტენის ნებისმიერ ნომერში.

(57) რეფერატი: თოხი შეიცავს საყრდენი თვლებისა 1 და სახელურების 3 მქონე ძარას 2 მასზე სახსრულად დაყენებული ჩარჩოთი 4, ნიადაგდამამუშავებელ მუშა ორგანოს 6 და ამძრავს. თოხი დამატებით აღჭურვილია ნიადაგის დამუშავების სიღრმის მარეგულირებელი მექანიზმით, რომელიც შესრულებულია ძარას უკანა ნაწილში დამონტაჟებული ხრახნიანი დომკრატის 13 სახით. ნიადაგდამამუშავებელი მუშა ორგანო ორსექციიანია და შესრულებულია ჩარჩოს წინა ნაწილზე დამონტაჟებულ ლილვზე 7 ხისტად დამაგრებული დანების 8 სახით, ამასთან, აღნიშნული ლილვი ჯაჭვური გადაცემით 10 კინემატიკურად დაკავშირებულია ამძრავთან, რომელიც წარმოადგენს შიგაწვის ძრავას 11.

1729 ge Y 20120625 published Sakpatenti

საგნობრივი რუბრიკები:
სასოფლო-სამეურნეო მანქანათმშენებლობა
сельскохозяйственное машиностроение
agricultural engineering
თოხი
ნიადაგის დასამუშავებელი მანქანები
машины, приспособленные для обработки почвы
machines specially adapted for working soil

სხვა ავტორები: თვალაბეიშვილი, ავთანდილ , გამომგონებელი ;

საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი - საქპატენტი

A 01 B 39/08 (IPC, 2006)

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას