ნაპირდამცავი ნაგებობა = BANK-PROTECTION CONSTRUCTION : გამოგონების პატენტი = Patent for invention : (11) GE P 2013 5954 B : (51) E02B3/04 (IPC, 2006) / ზაურ ციხელაშვილი, თემურ გველესიანი, კოტე ხაზალია, გიორგი ბერძენაშვილი. - ქ. მცხეთა : საქპატენტი, პატენტის გამოქვეყ.თარიღი და ბიულეტენის ნომერი (45): 2013-10-25 #20. - გამოგონებაზე პატენტის სრული ტექსტი - 11 გვ. ; მუხლები: 1 დამოუკიდებელი; 4 დამოკიდებული. ფიგურები: 9.

შენიშვნები: - პატენტის სრული აღწერილობისა და ტექსტის მოსანახად ქართულ ენაზე დააწკაპეთ მარჯვენა მხარეს ბმულზე „სხვა ძიებები“ და შემდეგ საქპატენტის შესაბამის ბმულზე.

ნაგებობა შეიცავს, სულ მცირე, ერთ რიგად განლაგებულ, წყალსატევის ფსკერზე სამაგრი ელემენტებით 5 მიმაგრებულ ტალღასაჭრელ ელემენტებს 1, რომლებსაც ჭრილში აქვს T-ს მაგვარი ფორმა, მათი ქუდისა 2 და ფეხის 3 შეერთების ადგილას მოწყობილია საფეხური 4. ტალღასაჭრელი ელემენტები ნაწილობრივ ჩაძირულია წყალში ქუდით ქვემოთ და ჩამაგრებულია წყალსატევის ფსკერზე უძრავად ან გააჩნია გადაადგილების შესაძლებლობა, მათი გარსი შესრულებულია პლასტიკური მასალისაგან, შიგთავსი შევსებულია წყალზე მსუბუქი მასალით და არმირებულია ლითონის კარკასით. სამაგრი ელემენტები წარმოადგენს დრეკად ელემენტებს 5 ან რკინა-ბეტონის ხიმინჯებს 9. ტალღასაჭრელი ელემენტები შეიძლება დრეკადი ბაგირებით მიმაგრებული იყოს ფსკერზე განლაგებულ ღუზებზე 6 ან დაკავშირებული იყოს ფსკერში ჩასობილ ხიმინჯებთან 9 ვერტიკალური გადაადგილების შესაძლებლობით ან ხისტად.

5954 ge B 2013-10-25 published Sakpatenti

საგნობრივი რუბრიკები:
მშენებლობა
ჰიდროტექნიკური ნაგებობა
ნაპირდამცავი

სხვა ავტორები: ციხელაშვილი, ზაურ , გამომგონებელი ; გველესიანი, თემურ , გამომგონებელი ; ხაზალია, კოტე , გამომგონებელი ; ბერძენაშვილი, გიორგი , გამომგონებელი ;

საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი - საქპატენტი

E02B3/04; E02B3/06

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას