ჯავახიშვილი, ივანე, (1876-1940)

მასალები საქართველოს ეკონომიური ისტორიისათვის : წგ.1. ნაკვ. IV და V ; მეღვინეობა და მეხილეობა საქართველოში / ივანე ჯავახიშვილი ; გამოცაცემად მოამზადა აკად. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის კაბინეტმა ; საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია ; კორნელი კეკელიძის სახელობის ხელნაწერთა ინსტიტუტი. - თბილისი : მეცნიერება, 1964. - 144 გვ.

საგნობრივი რუბრიკები:
საქართველოს ეკონომიკის ისტორია
საქართველოს მეღვინეობის ისტორია
საქართველოს მეხილეობის იასტორია

საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია, კორნელი კეკელიძის სახელობის ხელნაწერთა ინსტიტუტი ივ. ჯავახიშვილის სახელობის კაბინეტი

UDC: 338+663.2+634](479.22)(09)

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას