ნედლი სპირტის მისაღები დანადგარი = Divice for Manufacture of Raw Alcohol : გამოგონების პატენტი = Patent for invention :(11) GE P1998 575 B : (51) C 12 G 3/12 (IPC, 2006) / კონსტანტინე კოვალევსკი, პავლე გლუხოვი, თეიმურაზ ჭელიძე - ქ. მცხეთა : საქპატენტი, პატენტის გამოქვეყ.თარიღი და ბიულეტენის ნომერი (45):1997 29 01 #1 . - გამოგონებაზე პატენტის სრული ტექსტი - 7 გვ. ; მუხლები: ფიგურა 1.

ამოგონება განეკუთვნება კვების მრეწველობას, კერძოდ, ყურძნის, ხილისა და სხვა შაქარშემცველი პროდუქტების ნარჩენებიდან დადუღების შემდეგ ნედლის სპირტის გამოსახდელ დანადგარებს და შეიძლება გამოყენებულ იქნეს როგორც მრეწველობაში, ისე მცირე ფერმერულ მეურნეობებში. გამოგონების ტექნიკური შედეგია ლითონტევადობის შემცირება, დანადგარის კომპაქტურობა. ნედლი სპირტის მისაღები დანადგარი შეიცავს ორთქლგენერატორს 1 და მასთან დაკავშირებულ გამოსახდელ ქვაბს 2 კლაკნილათი 15, თეფშებიან 2 გამმაგრებელ სვეტს 3, დეფლეგმატორსა 4 და მაცივარს 5, ამასთან გამოსახდელი ქვაბი 2 დაკავშირებულია ორთქლგენერატორთან 1, მასში კონცენტრულად განლაგებული ქვედა უბანზე ორთქლის შესასვლელი ხვრელის მქონე ცილინდრული სვეტით 9, რომლის ზედა უბანი შეერთებულია კლაკნილასთან 15, ხოლო კლაკნილას 15 გამომავალი უბანი მოთავსებულია ორთქლგენერატორში 1, ამასთან გამმაგრებელი სვეტი 3, დეფლეგმატორი 4 და მაცივარი 5 კონცენტრულადაა განლაგებული ცილინდრულ კორპუსში, ხოლო გამმაგრებელი სვეტი 3 გასახსნელი გადაბმის მეშვეობით მიმაგრებულია გამოსახდელი ქვაბის 2 ზედა ნაწილზე, მაცივრის 5 ზედა ზონა კი შემავსებელი მილაკის 33 საშუალებით შეერთებულია დეფლეგმატორის 4 ქვედა ზონასთან, რომელსაც აქვს დეფლეგმატორში ჩამოსაშვები მილის დიამეტრულად მოთავსებული ჩამოსასხმელი მილყელი 36, ამასთან, გამმაგრებელი სვეტის 3 თეფშების 60-70% განლაგებულია დეფლეგმატორში, ხოლო ცილინდრული სვეტის 9 ზედა უბანი აღჭურვილია გამოსაშვები მილით 10, რომელზეც განლაგებულია ვაკუუმური 13 და დამცავი 12 სარქველები.

575 ge B 1997-01-29 published Sakpatenti

საგნობრივი რუბრიკები:
ალკოჰოლიანი სასმელები
დანადგარი
სასმელები
კვების მრეწველობა
სპირტი

სხვა ავტორები: კოვალევსკი, კონსტანტინე , გამომგონებელი ;

საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი - საქპატენტი

C12G3/12

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას