Dumbarton Oaks papers : no. 67. - Washington : Dumbarton Oaks, Trustees for Harvard University, [2013]. - ill., plat. ; 30 cm - Annual - No. 1-

შენიშვნები: Vols. for 1959- published: Washington, D.C. : Dumbarton Oaks Research Library and Collection; <1963>-1981, Dumbarton Oaks Center for Byzantine Studies; 1982-<2002>, Dumbarton Oaks Research Library and Collection.
Text eng., lat.

Vols. for <1946-> issued by: Dumbarton Oaks Research Library and Collection.

V. 1-20. 1941-1966. in v. 20.

9780884023937

0070-7546 = Dumbarton Oaks papers = Dumbarton Oaks pap.

42006499

010023305 dnb

010023305 DE-101 1788-7 DE-600 007843278 Uk


Art, Medieval--Periodicals.
Art, Byzantine--Periodicals.


Empire byzantin--Civilisation.

საგნობრივი რუბრიკები:
ისტორია -- ანტიკური ხანა
ისტორია -- შუა საუკუნეები
ისტორია -- ბიზანტიის ცივილიზაცია

Dumbarton Oaks. Dumbarton Oaks. Center for Byzantine Studies.

DF503 / .D84 N5970 / .D85

709.495

UDC: 06+94["652"+"653"]+94(495.02)

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას