Вредные вещества в окружающей среде : Указ. отеч. и иностр.лит. : 4 :1986 / Под ред. В. А. Филова. - Л. : БАН, 1988. - 352 с.

საგნობრივი რუბრიკები:
გარემოს დაცვა
გარემოს დაბინძურება
მავნე ნივთიერებები
ბიბლიოგრაფია

სხვა ავტორები: Филова, В. А. ;

UDC: 106:504

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას