ჭეიშვილი, თამთა

საქართველოს სოციალური და პოლიტიკური ისტორიის საკითხები გაზეთ "მწყემსის" პუბლიკაციებში : სპეციალობა -1004 ისტორია. ისტორიის დოქტორის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად წარმოდგენილი დისერტაციის ავტორეფერატი / თამთა ჭეშვილი ; აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი ; [სამეცნ.ხელმძღვ.: გიორგი მჭედლიძე]. - ქუთაისი, 2018. - 60 გვ.


ტექსტი პარალ. ინგლ. ენაზე

საგნობრივი რუბრიკები:
საქართველოს ისტორია
საქართველოს სოციალური და პოლიტიკური ისტორია
ავტორეფერატი

სხვა ავტორები: მჭედლიძე, გიორგი, , ისტორიკოსი, ;

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

UDC: 94(479.22)(043)

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას