ვანტური ბაგირგზა = CABLE-STAYED WAY : გამოგონების პატენტი = Patent for invention : (11) GE P 2006 3850 B : (51) B 61 B 12/02 (IPC, 2006) / კახი ხატიაშვილი. - ქ. მცხეთა : საქპატენტი, პატენტის გამოქვეყ.თარიღი და ბიულეტენის ნომერი (45): 2006 06 12 №12. - გამოგონებაზე პატენტის სრული ტექსტი - 8 გვ. ; მუხლები: 1 დამოუკიდებელი. ფიგურა: 3.

შენიშვნები: - პატენტის სრული აღწერილობისა და ტექსტის მოსანახად ქართულ ენაზე დააწკაპეთ მარჯვენა მხარეს ბმულზე „სხვა ძიებები“ და შემდეგ საქპატენტის შესაბამის ბმულზე

ბაგირგზა შეიცავს საყრდენებს 3 და 4, რომელთაც ძირში აქვთ ბორბლები 11 ელექტრო ან შიგაწვის ამძრავებით 12 და რომლებსაც გააჩნიათ ბაგირგზის განივად დაგებულ რლსებზე 14 წრფივად უკუქცევით-წინსვლითი გადაადგილების შესაძლებლობა, საყრდენებზე გაკიდულ მზიდ ბაგირებს 5, მათგან ქვემოთ განლაგებულ, საკიდებით 6 დაკავშირებულ, ტრავერსებით 7 შეწყვილებულ სავალ ბაგირებს 8 და მათზე გადაადგილების შესაძლებლობით თვითმავალ სატვირთო ვაგონს ან ურიკას 9 ელექტრო ან შიგაწვის ამძრავებით 10, ამ ბაგირების ერთ ბოლოზე დაკიდულ დამჭიმავ საპირწონე ტვირთებს 19, ამასთან საძირკველი 15 შსრულებულია ანკერსაბმელიანი 16 ორი ნაწილის სახით, რომლებიც დაშორებულია ერთმანეთისაგან და განლაგებულია რელსების პარალელურად მაშ შორის გაჭიმული ბაგირსაბმელი ბაგირებით 17, რომლებზეც ბორბლების საშუალებით გადაადგილების შესაძლებლობა გააჩნია დამაკავშირებელ საშუალებას 18, მასზე ჩაბმული მზიდი და სავალი ბაგირების მეორე ბოლოებით.

3850 ge B 2006-06-12 published Sakpatenti

საგნობრივი რუბრიკები:
ტრანსპორტი
მშენებლობა
ამწე
ბაგირგზა

სხვა ავტორები: ხატიაშვილი, კახი, , გამომგონებელი ;

საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი - საქპატენტი

B61B12/02

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას