დავითაძე, მადლენა ილიას ასული

ტურბულენტური ფენის მიერ გაბნეული მიკროტალღების სტატისტიკური მახასიათებლების შესწავლა იონოსფეროში : 04.00.23 გეოფიზიკა ; დისერტაცია ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა კანდიდატის სამეცნიერო ხარისხის მოსაპოვებლად / მ.ი. დავითაძე ; სამეც. ხელმძღ.: გივი ჯანდიერი ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი ; ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. - თბილისი, 2006. - 108 გვ. : ნახ.

ბიბლიოგრ.: გვ.107-108

საგნობრივი რუბრიკები:
გეოფიზიკა
დისერტაცია

სხვა ავტორები: ჯანდიერი, გ. ;

ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

UDC: 550.3

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას