ჩოლოყაშვილი-ყარაბულახელი, ნ.

ჩემი ავტობიოგრაფია / ნ. ჩოლოყაშვილი-ყარაბულახელი. - ტფ., 1903 (სტ. ქართვ. ამხ.). - 22გვ. : პორტრ.

შენიშვნები: კანზე: „ი. გრ. ამ კიკო ჩოლოყაშვილს ჰყავდა ჯიუტი ყმა გვარად პაატაშვილი, რომელიც არ ემორჩილებოდა. დ. ნახუცრიშვილის მოთხრ. ამ სათაურით“.
გვ. 15. ხაზგასმულია: „აბაძეხების“, მიწერილია: „აფხაზების“.
წიგნში გაზეთიდან ამოჭრილი „პატარა ფელეტონი. „გახუნებული თავადის აღსარება“, მინაწერით: „1904, „ცნ. ფურც.“. № 2635, 10 ოქტ.“


საგნობრივი რუბრიკები:
ქართველ გამოჩენილ ადამიანთა ბიოგრაფიები
ბიოგრაფიები

UDC: 929(479.22) + 821.353.1-94

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას