კომპოზიციური ცემენტი = Cement Composition : სასარგებლო მოდელის პატენტი [ = Patent for utility model] : (11) GE U 2004 1056 Y : (51) C 04 B 7/12 (IPC, 2006) / მანანა ბალანჩივაძე, თეიმურაზ ღულაძე, ვახტანგ კანკავა, ალექსანდრე კანკავა. - ქ. მცხეთა : საქპატენტი, პატენტის გამოქვეყ.თარიღი და ბიულეტენის ნომერი (45): 2004 01 12 # 1. - სასარგებლო მოდელზე პატენტის სრული ტექსტი - 2 გვ. ; ცხრილი: 4.

შენიშვნები: – პატენტის სრული აღწერილობისა და ტექსტის მოსანახად ქართულ ენაზე დააწკაპეთ მარჯვენა მხარეს ბმულზე „სხვა ძიებები“ და შემდეგ საქპატენტის შესაბამის ბმულზე.

1.ტექნიკური შედეგი
სიმტკიცის გაზრდა,შეკვრის ვადების, ენერგოდანახარჯებისა და თვითღირებულების შემცირება.
2.არსი
კომპოზიციური ცემენტი შეიცავს პორტლანდცემენტის კლინკერს, სუპერპლასტიფიკატორს, თაბაშირის ქვას და მინერალურ დანამატს: სპონგოლითს,ან ცეოლითს ან ტრეპელს, კომპონენტების შემდეგი თანაფარდობით (მას.%):
პორტლანდცემენტის კლინკერი - 20-80
სპონგოლითი,ან ცეოლითი, ან ტრეპელი- 20-80
100%-ზე ზემოთ
სუპერპლასტიფიკატორი 0,4- 0,8
თაბაშირის ქვა 3-5
3.გამოყენების სფერო
საშენი მასალების წარმოება.

1056 ge Y 2004-01-12 published Sakpatenti

საგნობრივი რუბრიკები:
სამშენებლო მასალები
მშენებლობა
კომპოზიციური ცემენტი
ცემენტი

სხვა ავტორები: ბალანჩივაძე, მანანა , გამომგონებელი ; ღულაძე, თეიმურაზ , გამომგონებელი ; კანკავა, ვახტანგ , გამომგონებელი ; კანკავა, ალექსანდრე , გამომგონებელი ;

საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი - საქპატენტი

C04B7/12; C04B7/13

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას