ძველი საქართველო. ტ. 3 : საქართველოს საისტორიო და საეთნოგრაფიო საზოგადოების კრებული / ე. თაყაიშვილის რედაქტორობით. - ტბილისი : 1913-1914. (სპირიდონ ლოსაბერიძის სტ.), - [472] გვ. : ილ.


თავფურცელი ქართულ, რუსულ და ფრანგულ ენაზე.

საგნობრივი რუბრიკები:
საქართველოს ისტორია
ქართული ეთნოგრაფია
არქეოლოგია საქართველოში

სხვა ავტორები: თაყაიშვილი, ექვთიმე, , ისტორიკოსი, არქეოლოგი, საზოგადო მოღვაწე, ( 1863-1953 );

UDC: 39(=353.1)+94(47.922)+821.353.1-91

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას