შენობა-ნაგებობის რეგულირებადი საძირკველი სეისმური რაიონებისათვის = Regulated Foundation of Building-Structure for Seismic Regions : სასარგებლო მოდელის პატენტი [ = Patent for utility model] : (11) GE U 2000 656 Y : (51) E 02 D 27/48 (IPC, 2006) / კონსტანტინე ოდიშვილი, ოთარ ჭიპაშვილი, გიორგი შერაძე, ვიტალი ზოტოვი, ლევან მახვილაძე, ჯონი გიგინეიშვილი, კახა მახვილაძე, რუჯერ ჩირგაძე, იური ბოლოტოვი. - ქ. მცხეთა : საქპატენტი, პატენტის გამოქვეყ.თარიღი და ბიულეტენის ნომერი (45): 2000 03 10 # 5. - სასარგებლო მოდელზე პატენტის სრული ტექსტი - 7 გვ. ; 6 ფიგ.

შენიშვნები: – პატენტის სრული აღწერილობისა და ტექსტის მოსანახად ქართულ ენაზე დააწკაპეთ მარჯვენა მხარეს ბმულზე „სხვა ძიებები“ და შემდეგ საქპატენტის შესაბამის ბმულზე.

ზეძირკვლის 2 შვერილიანი ბლოკების 3 და 4 საკონტაქტო ზედაპირებს შორის ხახუნის შესამცირებლად ჩატანებულია ფირფიტა 5 , ბლოკების ზედა და ქვედა რიგების დაკავშირების ადგილებში გათვალისწინებულია ფურცელი 6 გამჭოლი კილოთი 8, რომელიც ერთ-ერთ ბლოკზე დამაგრებულია ხისტად და აქვს მეორე ბლოკზე სრიალით გადაადგილების შესაძლებლობა ბლოკებს შორის ვერტიკალური კავშირის უზრუნველსაყოფად.

656 ge Y 2000-03-10 published Sakpatenti

საგნობრივი რუბრიკები:
მშენებლობა
სეისმოლოგია
საძირკველი

სხვა ავტორები: ოდიშვილი, კონსტანტინე , გამომოგნებელი ; ჭიპაშვილი, ოთარ , გამომოგნებელი ; შერაძე, გიორგი , გამომოგნებელი ; ზოტოვი, ვიტალი , გამომოგნებელი ; მახვილაძე, ლევან , გამომოგნებელი ; გიგინეიშვილი, ჯონი, , გამომოგნებელი ; მახვილაძე, კახა , გამომოგნებელი ; ჩირგაძე, რუჯერ, , გამომოგნებელი ; ბოლოტოვი, იური , გამომოგნებელი ;

საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი - საქპატენტი

E 02 D 27/48; E 02 D 27/34; E 04 H 9/02

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას