არსებული შენობის გაძლიერების ხერხი = Method for Reinforcement of Existing Buildings : სასარგებლო მოდელის პატენტი [ = Patent for utility model] : (11) GE U 2003 989 Y : (51) E 04 H 9/02 (IPC, 2006) / რუჯერ ჩირგაძე, კახა მახვილაძე, კონსტანტინე ოდიშვილი, ვიტალი ზოტოვი, ლევან მახვილაძე, იური ბოლოტოვი, შალვა ახალკაცი, გელა ყიფიანი. - ქ. მცხეთა : საქპატენტი, პატენტის გამოქვეყ.თარიღი და ბიულეტენის ნომერი (45): 2003 05 12 # 9. - სასარგებლო მოდელზე პატენტის სრული ტექსტი - 5 გვ. ; ფიგურები: 4.

შენიშვნები: - პატენტის სრული აღწერილობისა და ტექსტის მოსანახად ქართულ ენაზე დააწკაპეთ მარჯვენა მხარეს ბმულზე „სხვა ძიებები“ და შემდეგ საქპატენტის შესაბამის ბმულზე.

1.ტექნიკური შედეგი
არსებული შენობა-ნაგებობების სეისმომედეგობის ამაღლება.
2. არსი
ხერხი ითვალისწინებს შენობის პარაპეტის ნაწილის მოჭიმვას დაძაბული, შენობაზე გარედან განლაგებული არმატურით, ან გვარლებით, რომლებიც მიერთებულია საძირკველში ჩამაგრებულ ანკერებთან.
3. გამოყენების სფერო
მშენებლობა.

989 ge Y 2003-05-12 published Sakpatenti

საგნობრივი რუბრიკები:
მშენებლობა
შენობა
გაძლიერება

სხვა ავტორები: ჩირგაძე, რუჯერ , გამომგონებელი ; მახვილაძე, კახა , გამომგონებელი ; ოდიშვილი, კონსტანტინე , გამომგონებელი ; ზოტოვი, ვიტალი , გამომგონებელი ; მახვილაძე, ლევან , გამომგონებელი ; ბოლოტოვი, იური , გამომგონებელი ; ყიფიანი, გელა , გამომგონებელი ; ახალკაცი, შალვა, 1902-1979 , გამომგონებელი, ;

საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი - საქპატენტი

E04H9/02

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას