კაჭახიძე, ნინო კონსტანტინეს ასული

კავკასიის მიწისძვრათა ზოგიერთი წინამორბედისა და მაინიცირებელი ფაქტორის კვლევა რეტროსფექტული მონაცემების ბაზაზე : 04.00.22 - გეოფიზიკა ; დისერტაცია ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა დოქტორის სამეცნიერო ხარისხის მოსაპოვებლად / ნინო კაჭახიძე ; საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია მიხეილ ნოდიას სახელობის გეოფიზიკის ინსტიტუტი. - თბილისი, 2006. - 216 გვ : ნახ. ცხ.

ბიბლიოგრ. : გვ. 198-216

საგნობრივი რუბრიკები:
გეოფიზიკა
დისერტაცია

საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია მიხეილ ნოდიას სახელობის გეოფიზიკის ინსტიტუტი

UDC: 550.3

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას