კუტალაძე, ნატო

ექსტრემალური ტემპერატირისა და ნალექის სივრცით-დროითი განაწილების თავისებურებანი საქართველოსათვის : 04.00.23 გეოფიზიკა ; დისერტაცია ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა კანდიდატის სამეცნიერო ხარისხის მოსაპოვებლად / ნ. კუტალაძე ; სამეც. ხელმძღ. : ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებთა დოქტორი, თ. მაჭარაშვილი ; გეოგრაფიულ მეცნიერებათა დოქტორი, ლ. ქართველიშვილი ; მიხეილ ნოდიას გეოფიზიკის ინსტიტუტი. - თბილისი, 2006. - 111 გვ : ნახ. ცხრ.

ბიბლიოგრ. : გვ. 101-111

საგნობრივი რუბრიკები:
გეოფიზიკა
დისერტაცია

სხვა ავტორები: მაჭარაშვილი, თ. ; ქართცველიშვილი, ლ. ;

მიხეილ ნოდიას გეოფიზიკის ინსტიტუტი.

UDC: 550.3

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას