მრავალკომპონენტიანი ცემენტი = MULTICOMPONENT CEMENT : გამოგონების პატენტი = Patent for invention : (11) GE P 2014 6005 B : (51) C 04 B 7/12 (IPC, 2006) / ვახტანგ კანკავა, გია ნაცვლიშვილი, ზურაბ ჩინჩალაძე, დავით ჩინჩალაძე, ალექსანდრე კანკავა. - ქ. მცხეთა : საქპატენტი, პატენტის გამოქვეყ.თარიღი და ბიულეტენის ნომერი (45): 2014 01 10 #1. - გამოგონებაზე პატენტის სრული ტექსტი - 5 გვ. ; მუხლები: 4 დამოუკიდებელი. ცხრილი: 1.

შენიშვნები: - პატენტის სრული აღწერილობისა და ტექსტის მოსანახად ქართულ ენაზე დააწკაპეთ მარჯვენა მხარეს ბმულზე „სხვა ძიებები“ და შემდეგ საქპატენტის შესაბამის ბმულზე.

მრავალკომპონენტიანი ცემენტი, რომელიც შეიცავს პორტლანდცემენტის კლინკერს, აგლოფორიტს, სამსხმელო წარმოების გამონამუშევარ საყალიბე მიწას ან მიკროკაჟმიწას(სპონგოლითი), ორწყლიან თაბაშირის ქვას და პოლიფუნქციონალურ მოდიფიკატორს კომპონენტების გარკვეული თანაფარდობით მას.%-ში:

6005 ge B 2014-01-10 published Sakpatenti

საგნობრივი რუბრიკები:
მშენებლობა
სამშენებლო მასალები
ცემენტი

სხვა ავტორები: კანკავა, ვახტანგ , გამომგონებელი ; ნაცვლიშვილი, გია , გამომგონებელი ; ჩინჩალაძე, ზურაბ , გამომგონებელი ; ჩინჩალაძე, დავით , გამომგონებელი ; კანკავა, ალექსანდრე , გამომგონებელი ;

საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი - საქპატენტი

C04B7/12

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას