ჩარგაზია, ხათუნა ზურაბის ასული

ულტრადაბალი სიხშირის ელექტრომაგნიტური ტალღური სტრუქტურების დინამიკის თავისებირებანი იონოსფეროში : 04.00.23 - გეოფიზიკა ; ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა კანდიდატის სამეცნიერო ხარისხის მოსაპივებლად წარმოდგენილი დისერტაცია / ხ. ზ. ჩარგაზია ; სამეც. ხელმძღვანელი : გიორგი აბურჯანია ფიზიკა-მათემატიკკის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი ; ივ. ჯავაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ; ი. ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათმატიკის ინსტიტუტი. - თბილისი, 2006. - 138 გვ. : ნახ.

ბიბლიოგრ.: გვ.133-138

საგნობრივი რუბრიკები:
გეოფიზიკა
დისერტაცია

სხვა ავტორები: აბურჯანია, გ. ;

ივ. ჯავაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ი. ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათმატიკის ინსტიტუტი

UDC: 550.3

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას