ჩახაია, რუსუდან ვაინარის ასული

ატმოსფერული ფრონტების თავისებურებების მათემატიკური მოდელირება მთაგორიან ტერიტორიისთვის : 04.00.23 - გეოფიზიკა ; დისერტაცია წარმოდგენილი ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა კანდიდატის სამეცნიერო ხარისხის მოსაპოვებლად / რ. ვ. ჩახაია ; მეცნიერ-ხელმძღვანელი ფიზ. - მათ. მეცნიერებათა დოქტორი, პროფ. ზ. ხვედელიძე ; ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. - თბილისი , 2006. - 144 გვ. : ცხრ.

ბიბლიოგრ.: გვ.134-144

საგნობრივი რუბრიკები:
გეოფიზიკა
დისერტაცია

სხვა ავტორები: ხვედელიძე, რ. ვ. ;

ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

UDC: 550.3

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას