ხარშილაძე, ოლეგ ავთანდილის ძე

დაბალი სიხშირის ელექტრომაგნიტური ტალღური სტრუქტურების გენერაცია და არაწრფივი დინამიკა იონოსფეროში : 04.00.23 - გეოფიზიკა ; ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა დოქტორის სამეცნიერო ხარისხის მოსაპოვებლად წარმოდგენილი დისერტაცია / ო. ა. ხარშილაძე ; სამეცნ. კონსულტ. : გიორგი აბურჯანია ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი ; ივ. ჯავახიშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ; საქართველოს კოსმოსური სააგენტო. - თბილისი, 2006. - 286 გვ. : სურ.

ბიბლიოგრ.: გვ. 276-286

საგნობრივი რუბრიკები:
გეოფიზიკა
დისერტაცია

სხვა ავტორები: აბურჯანია, გ. ;

ივ. ჯავახიშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტი საქართველოს კოსმოსური სააგენტო

UDC: 550.3

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას