ჯანელიძე, პაატა ჯუმბერის ძე

ატმოსფეროს ექვივალენტურ-ბაროტროპული მოდელი და ეკოლოგიურ მახასიათებელთა გათვლის სქემები საქართველოს სამრეწველო ცენტრებისთვის : 04.00.04 -გეოფიზიკა ; დისერტაცია ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა კანდიდატის სამეცნიერო ხარისხის მოსაპოვებლად / პ. ჯ. ჯანელიძე ; სამეც. ხელმძღვანელები : ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი ზურაბ ვლადიმერის ძე ხვედელიძე ; ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა დოქტორი ზურაბ იროდიონის ძე ცქვიტინიძე ; ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ; საქართველოს ჰიდრომეტეოროლოგიისა და გარემოს მონიტორინგის მთავარი სამმართველოს გამოთვლითი ცენტრი. - თბილისი, 1995. - 121 გვ. : ცხრ. ნახ.

ბიბლიოგრ.: გვ.114-121

გეოფიზიკა დისერტაცია

550.3

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას