აროშიძე, პაატა

სასოფლო სამეურნეო წარმოების სახელმწიფო რეგულირების ძირითადი მიმართულებები საბაზრო პრინციპების დამკვიდრების პერიოდში : ეკონომიკურ მეცნიერებათა კანდიდატის სამეცნიერო ხარისხის მოსაპოვებლად წარმოდგენილი დისერტაციის ავტორეფერატი / პაატა აროშიძე ; საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია ; პეტრე ჟღენტის სახელობის აგროსამრეწველო კომპლექსის ეკონომიკისა და მართვის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი. - თბილისი, 2006. - 57 გვ.


ტექსტი ქართულ და რუსულ ენებზე.

საგნობრივი რუბრიკები:
ეკონომიკა
სასოფლო-სამეურნეო წარმოების ეკონომიკა
საქართველოს სოფლის მეურნეობის ეკონომიკა
სოფლის მეურნეობის მართვა
სასურსათო ფასები
ავტორეფერატი

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია, პეტრე ჟღენტის სახელობის აგროსამრეწველო კომპლექსის ეკონომიკისა და მართვის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი.

UDC: 338.43(479.22)(043)

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას