ჯალაბაძე, ლერი

საქართველოს სასოფლო-სამეურნეო წარმოების გაძღოლის ინტეგრირებული სისტემის ეკონომიკური ეფექტიანობა : ეკონომიკის მეცნიერებათა კანდიდატის სამეცნიერო ხარისხის მოსაპოვებლად წარმოდგენილი დისერტაციის ავტორეფერატი / ლერი ჯალაბაძე; საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია; პეტრე ჟღენტის სახელობის აგროსამრეწველო კომპლექსის ეკონომიკისა და მართვის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი. - თბილისი, 2006. - 51 გვ.


ტექსტი ქართულ და რუსულ ენებზე.

საგნობრივი რუბრიკები:
ეკონომიკა
სასოფლო-სამეურნეო წარმოების ეკონომიკა
საქართველოს სასოფლო-სამეურნეო წარმოება
ავტორეფერატი

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია, პეტრე ჟღენტის სახელობის აგროსამრეწველო კომპლექსის ეკონომიკისა და მართვის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი.

UDC: 338.43(479.22)(043)

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას