საბაური, ლევან

მცხეთა-მთიანეთის მხარის სოფლის მეურნეობის განვითარების პრობლემები და პერსპექტივები : ეკონომიკურ მეცნიერებათა კანდიდატის სამეცნიერო ხარისხის მოსაპოვებლად წარმოდგენილი დისერტაციის ავტორეფერატი / ლევან საბაური ; საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია ; პეტრე ჟღენტის სახელობის აგროსამრეწველო კომპლექსის ეკონომიკისა და მართვის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი. - თბილისი, 2006. - 67 გვ.


ტექსტი ქართულ და რუსულ ენებზე.

საგნობრივი რუბრიკები:
ეკონომიკა
სასოფლო-სამეურნეო წარმოების ეკონომიკა
სოფლის მეურნეობის განვითარების პრობლემები
ავტორეფერატი

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია, პეტრე ჟღენტის სახელობის აგროსამრეწველო კომპლექსის ეკონომიკისა და მართვის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი.

UDC: 338.43+339.13](479.22)(043)

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას