ბუჯიაშვილი, დავით.

სოფლის მეურნეობის საექსპორტო პოტენციალი და მისი განვითარების პერსპექტივები საქართველოში : ავტორეფ... ეკონ.მეცნ.კანდ. 08.00.13 / დავით ბუჯიაშვილი ; საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის პატრე ჟღენტის სახელობის აგროსამრეწველო კომპლექსის ეკონომიკისა და მართვის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი ; [სამეცნ. ხელმძღვანელი: გიორგი დოღონაძე]. - თბილისი, 2006. - 45 გვ.


ტექსტი ქართულ, რუსულ ენებზე

საგნობრივი რუბრიკები:
სოფლის მეურნეობა
სასოფლო-სამეურნეო წარმოების ეკონომიკა
სოფლის მეურნეობის საექსპორტო პოტენციალი
ავტორეფერატი

სხვა ავტორები: დოღონაძე, გიორგი ;

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის პატრე ჟღენტის სახელობის აგროსამრეწველო კომპლექსის ეკონომიკისა და მართვის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი

UDC: 338.43(479.22)(043)

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას