მართალიშვილი, ინგა.

ბათუმის საკითხი რუსეთის საგარეო პოლიტიკაში XIX საუკუნის პირველ მესამედში : ავტორეფ... ისტ. მეცნ. კანდ. 07.00.01 / ინგა მართალიშვილი ; ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სხელმწიფო უნივერსიტეტი ; [სამეცნ. ხელმძღვანელი: ვახტანგ გურული]. - თბილისი, 2004. - 50 გვ.


ტექსტი ქართულ, რუსულ ენებზე

საგნობრივი რუბრიკები:
ისტორია
აჭარის ისტორია
ბათუმის ისტორია
ავტორეფერატი

სხვა ავტორები: გურული, ვახტანგ, ;

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

UDC: 94(479.223)(043)

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას