დანელია, რუსუდან ანზორის ასული

ლოკალური ატმოსფერული პროცესების მათმატიკური მოდელირება ამიერკავკასიის რეგიონალური თავისებურებების გათვალისწინებით : 04.00.23 - გეოფიზიკა ; ფიზიკა-მათემატიკის მეცნირებათა კანდიდატის სამეცნიერო ხარისხის მოსაპოვებლად წარმოდგენილი დისერტაციის ავტორეფერატი / რ.ა. დანელია ; მეც. ხელმძღვანელი: ფიზ. მათ. მეცნიერებათა დოქტორი, პროფ. ზ. ხვედელიძე ; ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. - თბილისი, 2003. - 174 გვ. : ნახ. ; ცხრ.


ტექსტი ქართულ და რუსულ ენებზე.

საგნობრივი რუბრიკები:
გეოფიზიკა
ლოკალური ატმოსფერული პროცესები
ამიერკავკასიის რეგიონის გეოფიზიკური თავისებურებები
ავტორეფერატი

სხვა ავტორები: ხვედელიძე, ზ. ;

ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

UDC: 550.3

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას