მანველიძე, რეზო

სოფლის მეურნეობის საწარმოო პოტენციალის კვლავწარმოების პრობლემები და მათი გადაწყვეტის გზები საბაზრო ურთიერთობის პირობებში (აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის მაგალითზე) : ავტორეფერატი ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორის სამეცნიერო ხარისხის მოსაპოვებლად / რეზო მანველიძე ; საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის აგროსამრეწველო კომპლექსის ეკონომიკისა და მართვის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი. - თბილისი, 1997. - 88 გვ.


ტექსტი ქართულ და რუსულ ენებზე.

საგნობრივი რუბრიკები:
სასოფლო-სამეურნეო წარმოების ეკონომიკა
სოფლის მეურნეობის საწარმოო პოტენციალი
კვლავწარმოების პრობლემები
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობა
ავტორეფერატი

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის აგროსამრეწველო კომპლექსის ეკონომიკისა და მართვის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი.

UDC: 338.4(043.3)

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას