გურული, ვახტანგ, (1953−)

ქართული სოციალ-დემოკრატია 1892-1904 : ავტორეფერატი ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორის სამეცნიერო ხარისხის მოსაპოვებლად / ვახტანგ გურული ; ივანე ავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. - თბილისი, 1996.. - 72 გვ.


ტექსტი ქართულ და რუსულ ენებზე.

საგნობრივი რუბრიკები:
ისტორია
საქართველოს ისტორია
ქართული სოციალ-დემოკრატია
ავტორეფერატი

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

UDC: 94(479.22)(043.3)

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას