Книга для чтения по истории средних веков : составленная кружком преподавателей / Под ред. проф. П. Г. Виноградова. - 4-е изд. Вып. 1-4. - Москва : -во И.Д. Сытина, 1906. - VIII, 448 с.

ისტორია ევროპის ისტორია შუა საუკუნეების ისტორია

94(4-15)"18"

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას