ქართული სიტყვა-კაზმული მწერლობის ანთოლოგია : ტ. 3 : მე-XIX საუკ. პირველი ნახევარი / რედ.: ია ეკალაძე. - ტფილისი, 1930 (ზარია ვოსტოკას სტ.). - VIII, 256 გვ. : სურ. ტექსტში in recto ; 26სმ.

შენიშვნები: ი. გრიშაშვილის ბიბლიოთეკა-მუზეუმის კატალოგი.
თავფურცელზე წარწერა: „ძვირფას სოსოს. ნ. შილაკაძე. 7/III 30 წ.“
წინასიტყვაობის შემდეგ ჩართულ ფურცელზე სურათებს ზევით მიწერილია: „რატომ არ არის გრ. რჩეულოვის, დ. ჭონქაძის და სხვათა სურათები?“
გვ. 110. სქოლიოში ხაზგასმულია: „წმინდა შაქარი“, მიწერილია: „შაქრის ლერწამი“.
გვ. 128. ბ. ჯორჯაძის ლექსის სათაურთან: „ა...წ...ს“. მიწერილია: „(აკ. წერეთელს)“.
გვ. 252. გრ. ორბელიანის მოკლე ბიოგრაფიულ ცნობებში ხაზგასმულია: „დაბადების წელი ნამდვილად არ არის გამორკვეული“, მიწერილია: „მე ვიცი. ერთი წერილი ვნახე, სადაც ულოცავენ გრიგოლის მამას, ვაჟის, გრიგოლის გაჩენას. [ეს დაიბეჭდება ჩემს წიგნში]“.
გვ. 254. ხაზგასმულია: „გამოსცა პირველი ქართული ჟურნალი“. ეხება გ. ერისთავს, მიწერილია: „ცისკარი“.
გვ. 255. მოხაზულია აბზაცი, რომელიც ეხება ლ. არდაზიანის ნაწარმოებებს, მიწერილია: „კიდევ ბევრი“. გრ. რჩეულიშვილის შესახებ არშიაზე: „ჩემი წერილი? (იხ. „ქვრივის ლიმონები“).
მეორე ცალის ტექსტის დასაწყისში: „ანტოლოგია. III. არეული, გვ. 129“.


ბიბლიოგრ. : გვ. 252-256

საგნობრივი რუბრიკები:
ქართული ლიტერატურა
ქართული სიტყვა-კაზმული მწერლობის ანთოლოგია

სხვა ავტორები: ეკალაძე, ია, ;

UDC: 821.353.1-82

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას