ბესიკი, (1750 - 1791 )

თხზულებათა სრული კრებული : ტექსტი, გამოკვლევა, შენიშვნები, ლექსიკონი / ბესარიონ გაბაშვილი ; წინასიტყვ. ავტ. ალ. ბარამიძე ; ალ. ბარამიძის და ვ. თოფურიას რედ. - მე-3 გამოცემა. - ტფილისი : ფედერაციას გა-მა, 1932 (1-ლი სტ.). - 076, 235 გვ. : სურ. ; 22სმ. - ( ქართული კლასიკური მწერლობა ).

შენიშვნები: ი. გრიშაშვილის ბიბლიოთეკა-მუზეუმის კატალოგი.
სუპერზე: „ი. გრ.“ ავტორთან მინაწერი: „(1751–1791) 40 წლის გარდაიც.“ ყდის მეორე გვერდზე: „მიწურვილობდა. გვ. 14“. ფორზაცზე წარწერა: „ღრმად პატივცემულ იოსებ გრიშაშვილს რედაქციისაგან. 1932“. შმუცტიტულზე: „ი. გრ. 1933. 14/II“. გვ. 12. ლექსის სათაურთან „ცრემლთა ისარნი“, წერია: „მაჯნუნი“. გვ. 14. აღნიშნულია ლექსი „მიწურვილობდა ზამთრისა ჟამი“ და სათაურის გასწვრივ: „ა. ჭ.“ გვ. 76. ხაზგასმულია სიტყვა: „ჭაბუკა“, გასწვრივ მინაწერი: „იხ. შეცდომის გასწორება“. გვ. 205. არშიაზე: „იხ. „ძველი საქართ.“, ტ. II, გვ. 76, მე-V-ე განყ.“ წიგნში დევს კონვერტი, რომელშიც თავმოყრილია: 1. ფურცელი ჩანაწერებით: „ჩვენში არ აკვირდებიან ბოლოში გარითმულ გვარს. მაგ. ბესიკში გვ. 20, 21, 22 და 23 მოთავსებული ლექსები მაჯნუნს ეკუთვნის. ორში ერთი ან მაჯნუნი ბესიკის ფსევდონიმია, როგორც ყარიბი, ან ამ სახელით სხვა პოეტი უნდა ვეძიოთ. ლ. მელიქსეთ-ბეგსაც ასე აქვს თავის საიათნოვაში. (იხ. დამატება (?) ეს მე ვუთხარი ლეონს“. იქვე: „1. ბესიკი. 2. ყარიბი. 3. მაჯნუნი. 4. ბესარიონ. ა. ჭ. „ლექსები“ და ა. ჭ-ძესაც ამ ი. (?)“. 5. ს. ფ-ლი-ს „მოხსენება ბესიკზე“, ამონაჭერი გაზეთიდან. არშიაზე: „4 ნოემბ., „კომუნისტი“, 1938, № 254“. 3. ს.-ლი-ს წერილი: „ბესიკი“, ამონაჭერი გაზეთიდან. არშიაზე ავტორის ინიციალების ქვეშ: „სიკო ფაშ.,“ იქვე: „მუშა“, 1938, № 260, 13 ნოემბ.“ 4. სტატია: „ბესიკის ეპოქა“ ამონაჭერი გაზეთიდან, არშიაზე: „მუშა“, 1937, 7 ივლისი, № 154“. წანართი : ბესარიონ გაბაშვილი (ბიოგრაფიულ-კრიტიკული ნარკვევი 01-073). დანართი : საძიებლები, ლექსიკონი (189-235 გვ.).

ბიბლიოგრ.: 43 სახელწ. 074-076 გვ.

საგნობრივი რუბრიკები:
ქართული ლიტერატურა
ქართული პროზა
თხზულებათა კრებული

სხვა ავტორები: ბარამიძე, ალექსანდრე, ; თოფურია, ვარლამ ;

UDC: 821.353.1(081)

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას