მდივნიშვილი, ოთია

სამოქალაქო თავდაცვა : სახელმძღვანელო უმაღლ. სასწ. სტუდ. და სოფლის მეურნეობის წარმოების კვალიფიკაციის ამაღლების მსმენელებისათვის / ოთია მდივნიშვილი ; [რედ. : მ. ბარამიძე]. - თბილისი : უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 1987. - 409, [1] გვ. : ნახ. ცხრ.

ბიბლიოგრაფ. 406-407 გვ.


ბიბლიოგრაფია რუსულ და ქართულ ენაზეა.

საგნობრივი რუბრიკები:
სამოქალაქო თავდაცვა
დაცვითი ნაგებობანი
სახელმძღვანელოები

სხვა ავტორები: ბარამიძე, მ. ;

UDC: 351.862 (075 )

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას