აგრობიზნესი http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-shelves.pl?rss=1&viewshelf=74 RSS feed for public list აგრობიზნესი Agricultural economics and transition : http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=152145 Agricultural economics and transition : http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=152148 ბიოეკონომიკა და სოფლის მეურნეობის მდგრადი განვითარება = Bioeconomy and sustainable development of agriculture : II საერთაშ. სამეცნ.-პარქტ. კონფერენცია : შრომების კრებული http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13024 მეურნეობრიობის ფორმების ჩამოყალიბებისა და ფუნქციონირების თავისებურებები და პერსპექტივები საბაზრო ურთიერთობებზე გარდამავალ პერიოდში : by კუცია, მაია. http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=493797 პროდუქციის ხარისხის მართვა სასოფლო-სამეურნეო წარმოებაში / by გურგენიძე, გურამ http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=182459 რისკის მიზანშეწონილობის ეკონომიკური ზღვრები და უკუგების დონეები ფერმერულ მეურნეობებში / http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=118134 საერთაშორისო ეკონომიკური კავშირები აგროსექტორში : http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=169052 სასოფლო სამეურნეო წარმოების სახელმწიფო რეგულირების ძირითადი მიმართულებები საბაზრო პრინციპების დამკვიდრების პერიოდში : by აროშიძე, პაატა http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=492895 სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის გამოყენების ეფექტიანობის ამაღლების გზები სამეურნეო მექანიზმის სრულყოფის პირობებში : by ოქროცვარიძე, ზურაბ http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=494010 სასოფლო-სამეურნეო წარმოების სახელმწიფოებრივი რეგულირება გარდამავალ პერიოდში : by ფირცხელავა, ნანა. http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=493446 საქართველოს ეკონომიური ვითარებისათვის / by დარიანი, ს. http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=266519 საქართველოს რეგიონებში სოფლის მეურნეობის განვითარების ძირითადი მიმართულებების განსაზღვრა ოპტიმიზაციის მეთოდების გამოყენებით : by ქელეხსაშვილი, ლიანა http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=241616 საქართველოს სოფლის მეურნეობის სახელმწიფო რეგულირების საკითხები საბაზრო ურთიერთობებზე გარდამავალ პერიოდში : by ალფაიძე, მანანა. http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=493794 სოფლის მეურნეობის განვითარება საქართველოში: პრობლემები და პერსპექტივები / by დიდებულიძე, ალექსანდრე http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=187252 სოფლის მეურნეობის ეკონომიკა და აგრობიზნესი : by ყამარაული, ს. http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8990 სოფლის მეურნეობის ეკონომიკის პრაქტიკუმი : http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=186588 სოფლის მეურნეობის მექანიზაციის საშუალებათა შეძენაზე გამოყენებული ინვესტიციების ეკონომიკური ეფექტიანობის ამაღლების გზები კახეთის რეგიონში (საგარეჯოს, სიღნაღისა და დედოფლისწყაროს რაიონების მაგალითზე) : by ქაიხოსროშვილი, გივი http://opac.sciencelib.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=492181