National Science Library of Georgia

Image from Google Jackets

[სწერია ამას წიგნსა შინა თავები მიწყებით] : [უცნობი]. [ხელნაწერის ასლი] /

Material type: TextTextLanguage: Georgian Publication details: 982 წ.Description: Uniform titles:
  • წმინდათა ცხოვრებანი
Subject(s): Online resources:
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
Holdings
Item type Current library Call number URL Copy number Status Notes Date due Barcode
ელ.რესურსი ელ.რესურსი ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 1 271 (Browse shelf(Opens below)) Link to resource Available ელექტრონული ასლი (PDF)
ხელნაწერი ხელნაწერი ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 1 საცავი. 1 კორპ. 271 (Browse shelf(Opens below)) ს 25/6 Available 2013-1880

I-II-III 1r - 225v 4 წიგნი; I წიგნი I-II-III 1 r - 60v Inc. სწერია ამას წიგნსა შინა თავები მიწყებით Des. და ესე რაჲ ჰქა გნუტევნა იგინი და წარ; II წიგნი 61 r - 120 v Inc. ვიდეს სიხარულითა დიდითა და ადიდებ ჲესა Des. და მასვე ღამესა შევედით ჩნ ნავსა და განვედით; III წიგნი 121 r - 180 v Inc. წავედ და გადმორაჲვედით ჩნ ნავისა მისგან Des. სადა იგი მპოვა მე პირვლად ლოცვასა; IV წიგნი 181 r - 225 v Inc. და წარვიდა მშჳდობით ღაღადებდა და იტყოდა Des. და კურთხევისა ღირს ყოფად ქე იჳს მიერ ოისა ჩნისა ან. ლც ყთ ან. ესეაჲ ოჳკნს ვპვე და აქა შინა შევჩხრიკე შემდთ და ლც ყთ; სტრიქონების რაოდენობა 28, 27, 31; შედგება 28 რვეულისაგან, თითოეულში 8 ფურცელი. მე-3 რვეულს აკლია 1-ლი ფურცელი, მე-11 რვეულს 4 ფურცელი, 23-ე რვეულში არის 12 ფურცელი, 25-ში 9 ფურცელი, 28-ში 9 ფურცელი. პაგინაცია ქართული და ბერძნული.

მინაწერი: 1 r სწერია ამას წიგნსა შინა თავები ი მიწყებით ესრჱთ ა წისა ღისმშბლისა შობაჲ ბ სჳმეონ ჰალაფელისა ცხრბჲ გ საბა ასოჳრისაჲ ცხრება დ ეპიფანეს ცხორებაჲ ე წთა შიშოჳელ მრთლთა ცხრბჲ ვ ფებრნიაჲს წამებაჲ ზ ქრისტინაჲს წამებაჲ ჱ ეკატირინაჲს წამებაჲ თ სწვლაჲ წისა სტფნე მძვრისაჲ საბაწდელისაჲ რლი ზღასა ზა ვიდოდა ი ქებაჲ ქართოჳლისაჲ ენისაჲ ია (მთავრულით). ლცსა წსა თქნსა გვედიეთ მე ცდვილი და ყნი ჩემლნი ამენ მე-თ და მე-იბ ლოცვისა თჳსვე და (ღამისთევისა თჳსვე თქა მამან თ(ევდორ)ე [...] ძმაო და ო ჩემო მქლ [...] გებრძანა და მიწერია მმ მეგჳპტელისაჲ არა ვპოვე [...](ნუსხურით) 16-21 სტრიქონები არ იკითხება; 1 v წ: ზანდუკი ამა წიგნის თა დეკბრს თ იოვაკიმ და ანის თსა კდ სჳმეონ სკჳრველთ მქმედს მასს; არაბული წარწერა; თსა მასს იბ ეპფანეს საკითხავი შიშვლ მრთლთი თა ივინისა კდ წმები წდის ფებრონის თა ივლისსა კდ ქრისტნსი თა წამბა წდის ეკტრნეს კდ ნონბერს; 12 r ქე შე მქლ და მქლ კე ან ლცყთ (სხვა ხელით); 83 r ოო ღო შუნდვენ ცდვნი მთნი მქლს და მქლს ან იყნ იყნ სბა ნეტრო მოგჴსენე ჩნ წე ღთისა მონა; 83 v [არ იკითხება] ფურცლის ბოლოს გა; 128 v [მარცხენა აშიაზე მ მმ მოე მუსა მოვე... ???; 151v ეპფნს (ზედა აშიაზე); 152r ცხრბჲ (ზედა აშიაზე); 159v ეპფნს (ზედა აშიაზე); 160r ცხრბჲ (ზედა აშიაზე); 167v ეპფნს (ზედა აშიაზე); 168r ცხრბჲ (ზედა აშიაზე); 169 v დაესრლა ცხრბჲ წისა ეპიფნესი (მთავრულით) მჩხრკლი ამისი იონე ზსიმე ფდ ცდვლი და მშბელნი და ძმანი ჩემნი და ყლნივე ჩემეულნი ცოცხალნი და მიცვალებულნი სლიერნი და ჴცლნი ლოცვასა წმიდასა თქენსა გვედიეთ და ყივე დაკლბლებაჲ ჩემი შემიდვეთ ღისათჳს და თქენცა ქნ შეგდნ და შეგწყლენ ან ქე შე მჩხკლი ამისი ინე ზსე ფდ ცდლი და მიქლ მომგებელი ამის წისა წიგნისა და ყნი ქეანენი ან ლც ყთ ჩნ თჳს ლც ყთ რ ჩნ ფდ გურწამს თქენი ლცვჲ წნო და აღრჩნო ღისანო (ნუსხურით); 177 v შიშოჳელ მართალთა (ზედა აშიაზე); 178r ცხრებაჲ ლცყთ (ზედა აშიაზე); 183 v დაესრლა ცხრებჲ წთა შიშველ მართალთაჲ (მთავრულით) მჩრეკლი ამისი იოვნე ზოსმე ფდ ცოდვილი და მშობელნი და ძმანი ჩემნი და ყლნივე ჩემეულნი ცოცხალნი და გარდაცვალებლნი სულიერნი და ჴორციელნი ლოცვასა წდასა თნსა გვედიეთ და ყლივე დაკლებლებაჲ ჩემი შემიდვეთ ღმრთისა თჳს და თქნცა ქემან შეგიდვენ და შეგიწყალენ ან ქე შე ინე მჩხრკლი და მიქაელ მომგებელი ამის წიგნინა და ყნი ქეანენი ან. ლოც ყთ ჩნთჳს წნო ლც ყთ ოდეს ესე დაიწერა სინას წმიდას ჴელითა იოვანე ფდ ცოდვლისაჲთა ქრკნი იყო ქართუად სბ ქე შე ინე ან (ნუსხურით); 187v ფებრნს (ზედა აშიაზე); 188r წამებაჲ (ზედა აშიაზე); 189v ცრემლო ვის შნთს (მარცხენა აშიაზე); 195v ფებრნს (ზედა აშიაზე); 196r წამებაჲ (ზედა აშიაზე); 200 v ქე შე მიქ დეკანზი სინა წისაჲ მომგბლი ამის წისა წგნსა და ინე მჩხკლი ამისი ფდ ცდლი ზსმე და ყნი ერნი მისნი სლიერნი და ჴრცლნი ცოცლნი და მიცვლბლნი და ყლნი ქეანენი ან. ლც ყთ ჩნ თ[სცა] წნო ლც ყთ და თქნცა ქე შგწყლ. [ო]დ ე[ს]ე და[იწე]რა [...] ხფ[პე] ქ(რონი)[კ](ო)ნი სა ; 213r არ იკითხება, დასამუშავებელია ფოტოპირი; 223 v ქართოჳლისა ენისა თჳს დამარხოჳლარს ენაჲ ქართოჳლი დღემდე მეორედ მოსვლისა მისისა საწამებელად რა ყლსა ენასა ღნ ამხილოს ამით ენითა და ესე ენაჲ მძინარე არს დღესა მომდე და სახარებასა შინა ამას ენასა ლაზარე ჰქჳან და ახალმან ნინო მოაქცია და ელენე დედოჳფალმან [...] არიან ორნი დანი ვა მრმ და მართაჲ და მეგობრობაჲ ამის თჳს თქა ვდ ყლი საჲდოჳმლოჲ ამას ენასა შინა დამარხოჳლარს და ოთხისა დღისა მკოჳდარი ამის თჳს თქა დთ წწტყლმნ რ წელი ათასი ვა ერთი დღჱ და სახარებასა შინა ქართოჳლსა თავსა ხ მათესსა წერილი ზის რლ ასოჲ არს და იტყჳს ოთხ ათასსა მარაგსა და ესე არს ოთხი დღჱ და ოთხისა დღისა მკოჳდარი ამის თჳს მისთანა დაფლოჳლი სიკოჳდილითა ნათლის ღებისა მისისაჲთა და ესე ენაჲ შემკოჳლი და კხლი სახელითა ღჲთა მდაბალი და დაწოჳნებოჳლი მოელის დღესა მას მეორედ მოსლვასა ოისასა და სასწაოჳლად ესე აქოჳს ოთხმეოც და ათოთხმეტი წელი ოჳმეტეს სხოჳათა ენათა ქეს მოსვლით გნ ვე დღესა მომდე და ესე ყლი რლი წერილ არს მოწამედ წარმოგითხრას ესე წილი ანბანისაჲ ლც ყვთ; წნო მმნო და სამგზის სნტრლნო [...]ნო რლთა კთილად იღწენით და აწ ცთა შა გჳრგჳინითა შემკულნი წე ღისა მდგმრე ხრთ მეოხ და მფარველ ჩნდაცა იქმნენით ფდ ცდვილისა და სახელის დებისა გნ უღირსისა ჩიდანისძესა ელია ყოფილსა ელისეს; წმინ წმდაო ეკატირინე შემიწყალე ცოდვილი ელისე (მხედრული ასოებით); 224 r კსნ სახელითა ღთისჲთა შეიმოსა წმიდაჲ ესე წიგნი ჴელითა იოვნე ფდ ცოდვილისაჲთა სალოცველად ჩემდა და ყლთავე ჩემეულთა თჳს სინას წმიდას დასაბამითგნთა წელთა ქართულად ხფპზ და ქრონიკონი იყო სგ ქე ღო მოიჴსენე და შეიწყალე სული მიქაელ პატიოსნისა მღდელისაჲ რლი მიზეზ იქმნა წმიდსა ამის წიგნისა აღმართებასა და ქე ძეო ღთისა ცხოველისაო შეიწყალენ და აკთხენ მიქაელ და იოვანე და მშობლნი და ძმანი მათნი და ყლნივე მათეულნი ცოცხალნი და გარდაცვალებულნი სლიერნი და ჴრცელნი და ყლთა რლთა შეწევნაჲ და შრომაჲ ყვეს ამას წდასა წიგნსა შინა სიტყჳთა გინათუ საქმითა და ყლნი მწერლნი და მკითხველნი და მსმენელნი და ყლნი ქეანენი ან ლცვ ყთ ჩნ თჳს წმიდანო ღთისანო ლოცვ ყთ რ ჩნ ფდ გურწამს თქნი ლცვჲ და თქენცა ქემან შეგიწყალენ ყნივე ერთობით ან და ნუმცა ვის ჴელეწიფების ამისი სინა წმიდით გამოჴუებაჲ ნურა რაჲთა მიზეზითა და ყლი დაკლებლბ შეგჳდვეთ ღთისა თჳს და ლცვასა წსა თქენსა გვედიეთ ჩნ ცდლნი ესე ან; 225v ნუსხური ამოსაკითხავია; 179 r ფურცლის ნაგლეჯზე იკითხება: ...ისა, ინისაო, მყლოე ...ლო: მოსე... ლავისა: ღთ ...მერა: მთავრო: ქსო გი შე[მ ...ლი: მონანი: თქნნი: ფოთელი ჩიდა[ნ] ...მიხაელ: მე: ყლთა (ჯავახიშვილი);

ნუსხური, სათაურები ასომთავრულით, ქებაჲ და დიდებაჲ ასომთავრულით 1 სვეტად.

There are no comments on this title.

to post a comment.
Copyright © 2023 Sciencelib.ge All rights reserved.