ჯავახიშვილი, ივანე, 1876-1940

დამოკიდებულება რუსეთსა და საქართველოს შორის მე-XVIII-ე საუკუნეში ივანე ჯავახიშვილი. - ქართული კლუბის გამოცემა, 1919 - 64 გვ.

საქართველო-რუსეთის ურთიერთობის ისტორია რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობები საქართველო რუსეთის ურთიერთობები

94(479.22:470) + 94(479.22)"1783-1801"

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას