Biblion : 1995 : the bulletin of the New York Public Library / New York Public Library. - New York Public Library, c1992-c2001. - v. : ill. ; 26 cm. - Semiannual - Vol. 1, no. 1 (fall 1992)-v. 9, no. 1/2 (fall 2000/spring 2001).

Title from cover.

Includes bibliographical references.

Vols. 1 (1992)-9 (2001) in v. 9, no. 1/2.

1064-301X = Biblion (New York, N.Y.) = Biblion (N.Y.N.Y.)

93640791

100910561 DNLM 011098920 Uk


New York Public Library--Periodicals.
New York Public Library.


Humanities--New York (State)--New York--Periodicals.
New York Public Library.
Bibliotheekcollecties.
BIBLIOGRAFIA--PUBLICACIONES PERIODICAS.
SERVICIOS BIBLIOGRAFICOS--PUBLICACIONES PERIODICAS.
BIBLIOTECAS--COLECCIONES ESPECIALES--PUBLICACIONES PERIODICAS.
Humanities.


New York (State)--New York.

საბიბლიოთეკო საქმე პერიოდიკა


Periodicals.

Z881 / .N6B

001.3/05

02(05)

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას