ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა - National Science Library Of Georgia

Библиография изданий Академии Наук Армянской ССР : 1986 г. / Академия наук Армянской ССР. Фундаментальная научная библиотека. - Ереван : Изд-во АН Арм. ССР, 1988. - 305 с.

სომხეთის მეცნიერებათა აკადემია ბიბლიოგრაფია

013:061.1(479.25)
Copyright © 2023 Sciencelib.ge All rights reserved.