ხვედელიანი, თამარ

"ვეფხისტყაოსნის" მითოსურ-ფოლკლორული სამყარო : 10.01.01 - ქართული ლიტერატურა : ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორის სამეცნიერო ხარისხის მოსაპოვებლად წარმოდგენილი დისერტაციის ავტორეფერატი / თამარ ხვედელიანი; საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია; შოთა რუსთაველის სახელობის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი. - თბილისი, 2005. - 81 გვ.


ტექსტი ქართულ და რუსულ ენებზე.

ქართული ლიტერატურა ქართული ლიტერატურის კრიტიკა ქართული პოემის კრიტიკა ავტორეფერატი

821.353.1.09(043)

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას