ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა - National Science Library Of Georgia

Список работ Ю. Н. Марра / И. Мегрелидзе. - [б. м.] : [б. и.], 1936. - 3 л.

Оттиск из Ю. Н. Марр. Статьи (1936г. М.-Л.). მინაწერი: ძველი თბილისის უკვდავმყოფს, პოეტ - მკვლევარს იოსებ გრიშაშვილს შემდგენლისაგან. 10. 01.1937წ.

Copyright © 2023 Sciencelib.ge All rights reserved.