ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა - National Science Library Of Georgia

Мышкис, Анатолий Дмитриевич.

Математик Пирс Боль из Риги : С прилож. коммент. гроссмейст. М. М. Ботвиника о шахматной игре П. Боля / А. Д. Мышкис, И. М. Рабинович ; Акад. наук Латв. ССР. Астрофиз. лаборатория. - Рига : Зинатне, 1965. - 99 с. : с илл.; и портр. 20 см.


Боль, Пирс

ლატვიელი მათემატიკოსები ბიოგრაფიები

51(092)
Copyright © 2023 Sciencelib.ge All rights reserved.