ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა - National Science Library Of Georgia

Сотникова, Марина Владимировна

Хищные млекопитающие плиоцена - раннего плейстоцена : Стратигр. значение ,/ М. В. Сотникова; Отв. ред. Э. А. Вангенгейм - Москва : Наука , 1989 . - 120, [3] с. ил., карт. - Тр. / АН СССР, Геол. ин-т. Вып. 440 .

Библиогр.: с.

5020045950

მტაცებელი ძუძუმწოვრების ნამარხი აინოზოური - სტრატიგრაფია

569.742:551.762-791
Copyright © 2023 Sciencelib.ge All rights reserved.