ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა - National Science Library Of Georgia

Прейскурант оптовых цен на дробильно-размолное, аггломерационное, экскаваторы, шахтное и буровое оборудование / Министерство тяжелого машиностроения СССР. - Москва : Машгиз, 1949. - 59 с.

შახტი საბურღი მოწყობილობები ექსკავატორები პრეისკურანტები

622.44+622.25(085)
Copyright © 2023 Sciencelib.ge All rights reserved.