ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა - National Science Library Of Georgia

Сабитов, Нигмет

Библиографический указатель Казахской литературы (1862-1917) / Нигмет Сабитов ; Акад. наук Казах. ССР. Ин-т истории археологии и этнографии. - 1-е издание. - Алма-Ата : Изд-во Акад. наук Каз. ССР, 1948. - 35 с.

ყაზახეთის მხატვრული ლიტერატურა ბიბლიოგრაფია

016:821.512.122
Copyright © 2023 Sciencelib.ge All rights reserved.