ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა - National Science Library Of Georgia

Тематические направления изобретательской активности в СССР и промышленно развитых капиталистических странах за 1987 год : Класс В 09 : (Детальный предметно-статистический указатель) / Государственный комитет по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР. - Москва : ВНИИПИ, 1989. - 23 с.

საგამომგონებლო აქტიობა სამეცნიერო-ტექნიკური პროგრესის მართვა დაგეგმარების საინფორმაციო-საპატენტო მხარდაჭერა საგნობრივ-სტატისტიკური მაჩვენებელი

Copyright © 2023 Sciencelib.ge All rights reserved.