ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა - National Science Library Of Georgia

Тематические направления изобретательской активности в СССР и промышленно развитых капиталистических странах за 1987 год : Класс С 07 : (Детальный предметно-статистический указатель) / Государственный комитет по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР. - Москва : ВНИИПИ, 1989. - 73 с.

საგამომგონებლო აქტიობა სამეცნიერო-ტექნიკური პროგრესის მართვა დაგეგმარების საინფორმაციო-საპატენტო მხარდაჭერა

Copyright © 2023 Sciencelib.ge All rights reserved.