ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა - National Science Library Of Georgia

Сборник задач по математической логике и алгебре множеств. - 2-е изд. испр. и доп. - Саратов : Изд-во Сарат. ун-та, 1969. - 90c. : с черт. 20см.

მათემატიკური ლოგიკა სიმრავლეთა თეორია

519+517.1
Copyright © 2023 Sciencelib.ge All rights reserved.