ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა - National Science Library Of Georgia

Указатель классов изобретений США : Том 4 : (Перечень рубрик); Классы - 53-73 Государственный комитет по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР. - Москва : ЦНИИПИ, 1973. - 304 с.

საპატენტო ინფორმაცია რუბრიკების ნუსხა აშშ-ს საძიებლები

347.77.028.1 :019.9(73)
Copyright © 2023 Sciencelib.ge All rights reserved.