ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა - National Science Library Of Georgia

Итоговый нумерационный указатель авторских свидетельств и патентов СССР : Часть 2 : С №2500 - по № 49999 / Государственный комитет по изобретениям и открытиям при Совете Министров СССР. - Москва : ЦНИИПИ, 1970. - 159 с.

საპატენტო ინფორმაცია სსრკ-ა შედეგობრივი ნუმერაციული მაჩვენებელი

608.3: 019.9(47+57)
Copyright © 2023 Sciencelib.ge All rights reserved.